+34 932 091 112 - Fax: +34 932 008 496
Avda. Diagonal, 427, 4º 1ª, 08036 Barcelona

Avís Legal

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús al servei del portal d’Internet (en endavant, “Lloc Web”) que el Bufet Jurídic Querol Vives Wrede Abogados posa a disposició dels usuaris d’Internet.
Objecte de les condicions
Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc Web. Als efectes de las presents Condicions Generals s’entendrà como Lloc Web:

1. L’aparença externa (o “look and feel”) dels interfases de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica (es a dir, l’arbre de navegació).
2. Els elements integrats tant als interfases de pantalla com a l’arbre de navegació, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, aquells textos, imatges, sons, bases de dades, productes multimèdia, interpretacions, execucions artístiques, fixacions, fotografies, senyals de radiodifusió, i en general, totes aquelles creacions i objectes expressats per qualsevol medi o suport, actualment conegut o que s’inventi en el futur siguin, o no, objecte de protecció per l’ordenament jurídic vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial o per qualsevol altre sistema jurídic anàleg (els “Continguts”) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als usuaris (els “Serveis”).

El titular es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació y configuració del Lloc Web y dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment el titular pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc Web.

Condicions particulars
L’accés i la utilització de certs Continguts i/o Serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals aquí recollides (en endavant, les “Condicions Particulars”). L’accés i la utilització d’aquets Contingut i/o Serveis implicarà, consegüentment, la plena adhesió a les condicions particulars que els regula en la versió publicada en el moment que l’usuari accedeixi als mateixos, quedant aquestes Condicions Particulars incorporades automàticament a las presents Condicions Generals.
En caso de contradicció entre els termes i condicions manifestades en les Condicions Generals i les Condicions Particulars, prevaldran sempre i en tot cas, els termes acordats en aquest últim instrument respecte d’aquets termes incompatibles i només respecte d’aquells Continguts i/o Serveis sotmesos a aquesta regulació específica.

Condicions d’accés i ús
L’accés a la pàgina web es gratuït llevat en el que es relatiu al cost de la connexió a través de la ret de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

Formularis de recollida de dades
La utilització de certs serveis o sol·licituds dirigides a Querol Vives Wrede Abogados estan condicionades a la prèvia complementació del corresponent Registre d’ Usuari.
Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualsevol altres haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui y mantindrà la informació facilitada a Querol Vives Wrede Abogados perfectament actualitzada de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi y dels perjudicis que ocasioni a Querol Vives Wrede Abogados o a tercers per la informació que faciliti.

Introducció d’enllaços al Lloc Web
L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Lloc Web haurà de complir amb les condicions que se detallen a continuació sense que el desconeixement d’aquestes eviti les responsabilitats derivades de la Llei. L’enllaç únicament vincularà amb la homepage o pàgina principal del LLoc Web però no podrà reproduir-la de cap forma (offline links, copia de los textos, gràfics, etc).
Quedarà en tot caso prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol classe que envoltin al Lloc Web o permetin la visualització dels Continguts a través de direccions d’Internet diferents a les del Lloc Web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Lloc Web de forma que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de Querol Vives Wrede Abogados; o (IV) de qualsevol altres forma resulti prohibit per la legislació vigent.
No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Querol Vives Wrede Abogados, els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.
En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Querol Vives Wrede Abogados ha prestat el seu consentiment per la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.
Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Querol Vives Wrede Abogados dins de la pàgina del remitent llevat dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per Querol Vives Wrede Abogados y sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Lloc Web en la forma establerta en aquesta clàusula.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i a las bones costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’usuari la falsa concepció de que Querol Vives Wrede Abogados subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resulten inapropiades o no pertinents amb l’activitat de Querol Vives Wrede Abogados en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

Normes d’ús del Lloc Web
L’usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i els Continguts i/o Serveis que en ell s’incorporen de forma diligent i correcta. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web per a la realització d’activitats contraries a la llei, a la moral, a les bones costums acceptades o a l’ordre públic establert i amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets e interessos de tercers, declinant Querol Vives Wrede Abogados qualsevol responsabilitat que de tot lo anterior es pogués derivar.
L’usuari reconeix i accepta que l’ús del Lloc Web i dels Continguts i/o Serveis d’aquest serà efectuat amb finalitats estrictament personals, privats i particulars. Queda expressament prohibit que l’usuari autoritzi a tercers l’ús, total o parcial del Lloc Web o que introdueixi i/o incorpori com, o en, una activitat empresarial pròpia els Continguts i/o Serveis en ell incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualsevol recurs tècnic, lògic o tecnològic en virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels Continguts i/o Serveis o del Lloc Web en si mateix.
L’usuari es compromet a no danyar, inutilitzar o deteriorar els equips i sistemes informàtics o equips de telecomunicacions de Querol Vives Wrede o de qualsevol tercer, ni als continguts incorporats i/o emmagatzemats en aquells.
L’usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar els Continguts i Serveis de qualsevol forma que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o impedir la seva normal utilització per part d’altres usuaris.
L’usuari s’obliga a no modificar els equips y sistemes de Querol Vives Wrede Abogados de cap manera, ni a utilitzar versions d’equips y sistemes modificades amb la finalitat d’obtenir accés no autoritzat a qualsevol Servei i/o Contingut del Lloc Web.
L’usuari s’obliga a no interferir ni interrompre l’accés i utilització del Lloc Web, servidors o rets connectades a aquell, o incomplir els requisits, procediments y regulacions de la política de connexió de rets.

Garanties i Responsabilitat
Llevat que la Llei estableixi expressament el contrari, o indicació expressa en contrari, l’usuari reconeix y accepta expressament que Querol Vives Wrede Abogados no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita sobre el Lloc Web, o els Continguts i Serveis que en ell s’incorporen, incloent, a títol enunciatiu y no limitatiu:
1 ) La disponibilitat y continuïtat del funcionament del Lloc Web y, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web, els Continguts i els Serveis, accedir a las diferents pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de las que es presten els Serveis.
2) Els nivells de qualitat, interoperabilitat i funcionalitat del Lloc Web, així com dels Serveis i/o Continguts que incorpora.
3) La interrupció, suspensió o cancel·lació de l’accés al Lloc Web y als Continguts i/o Serveis que incorpora.
4) L’adequació per a un propòsit particular del Lloc Web y dels Serveis o Continguts incorporats en aquest.
5) La certesa, integritat, exactitud i/o actualització dels Continguts, Serveis, productes, textos, gràfics, enllaços o qualsevol altres elements incorporats en el Lloc Web, així com els resultats que poguessin obtenir-se de l’accés i/o us d’aquest Lloc Web o dels seus continguts.
6) Querol Vives Wrede Abogados declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda a les pàgines d’aquest Lloc Web, així com per la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.
7) L’accés no autoritzat i l’alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través del Lloc Web o dels serveis que ofereix al respecte.
8) L’absència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software y hardware) o en els documents electrònics y fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.
L’usuari es conscient de, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc Web, dels Serveis i dels Continguts es produirà, en tot cas, sota la seva responsabilitat, pel que adoptarà totes aquelles mesures que fossin necessàries als efectes de minimitzar els riscos, incloent l’adopció de les mesures de seguretat que fossin necessàries per garantir procediments antivirus y de recuperació de dades. Així doncs, llevat que la llei imposi expressament el contrari i exclusivament amb la mesura y extensió en que l’imposi, Querol Vives Wrede Abogados no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte de l’accés i ús del Lloc Web o dels Continguts i/o Serveis que en ell s’incorporen.

Dades de caràcter personal
Per utilitzar o tenir accés a determinats Serveis i/o Continguts, Querol Vives Wrede Abogados podrà requerir als usuaris la complementació de certs formularis de registre que impliquen necessàriament el subministrament de certes dades de caràcter personal. Querol Vives Wrede Abogados tractarà aquestes dades de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallen.
Al completar i enviar qualsevol formulari incorporat en el Lloc Web, l’usuari consent i autoritza expressament a que Querol Vives Wrede Abogados reculli, tracti automàticament o cedeixi, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota les condicions que en cada cas es detallen.
Querol Vives Wrede Abogados ha adoptat y adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació de conformitat amb l’establert per la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents en el sector, a fi de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions. No obstant això, l’usuari reconeix y accepta que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. Les rets utilitzades a Internet no son segures y qualsevol comunicació enviada por aquest medi pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades. Així doncs, Querol Vives Wrede Abogados no pot garantir la plena privacitat i seguretat de la utilització del Lloc Web y dels Continguts i/o Serveis i, particularment, que terceres persones no autoritzades no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstancies de l’ús que els usuaris fan del Lloc Web y dels Continguts i/o Serveis.

Política de Protecció de Dades
Les dades personals que ens aporti seran objecte de tractament en un fitxer amb les finalitats de, entre d’altres supòsits es podran especificar en cada cas, atendre les sol·licituds que ens plantegi, remetre-li la informació sol·licitada, així com, si escau, gestionar el seu accés a determinats serveis o funcionalitats del Lloc Web, per part de Querol Vives Wrede Abogados, amb domicili social a Avda. Diagonal nº 427, 4º 1ª, Barcelona (España), com responsable del fitxer. Querol Vives Wrede Abogados es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal y a garantir l’exercici dels teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podràs exercitar mitjançant comunicació escrita dirigida a la direcció anteriorment indicada, a l’atenció de “Función LOPD”, o enviant un correu electrònic a michaelwrede@querolvives.com. En cas necessari, per atendre la seva sol·licitud, podrem requerir l’aportació d’una fotocopia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.